Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sign up below...

Select Task(s)Task NameName
Select Task(s)Task NameName
Sabhoodana khichdi (half tray)#1: praveena S.
#2: Anna K.
#3: Vijaya Lakshmi K.
#4: Bhavana S.
#5: Suma M.
#6: Kavitha R.
#7: Shalaka P.
Aloo Sabji(half tray)#1: Mahalaxmi K.
#2: Vidya P.
#3: Vipal S.
#4: Shalini D.
#5: Himaja K.
#6: Padma K.
#7: Rashmi K.
Dahi#1: Subha R.
#2: Lakshmi V.
#3: Jayani K.
Potato chips (Big one from Costco)#1: Sushma S.
#2: Rupal G.
#3: Vipul G.
Prasad - Cut fruits(half tray)#1: Bhavana S.
#2: Nandini G.
#3: Haritha J.
#4: Sangeetha S.
#5: Bhuvana B.
#6: Radhika G.
Prasad - Sweet prasad#1: Himani D.
#2: Vandna P.
#3: Vidya P.
#4: vandana a.
#5: Lalitha D.
#6: Anup R.
#7: Aparna M.